AGP插槽引脚

来源:未知    发表时间:2013-11-30    浏览次数:

A1   A2   B1   B2
TYFEDT# 1 12VDC   5VDC 1 OVRCNT#
USB-- 2 GO--AGP8X   USB+ 2 5VDC
INTI # 3 GND   INTB# 3 GND
GNT 4 RESET#   REQ# 4 CLK
ST1 5 VCC3.3V   ST0 5 VCC3.3V
保留 6 MB--AGP8X   RBF 6 ST2
WBF 7 GND   保留 7 GND
VCC3.3V 8 SBA1#   VCC3.3V 8 SBA0#
SB-STB# 9 SBA3#   SB--STB 9 SBA2#
SBA5# 10 GND   SBA4# 10 GND
定位卡 11 SBA7   定位卡 11 SBA6#
定位卡 12 定位卡   定位卡 12 定位卡
AD30 13 定位卡   AD31 13 定位卡
VCC3.3V 14 AD28   VCC3.3V 14 AD29
AD24 15 AD26   AD25 15 AD27
AD-STB1# 16 GND   AD--STB1 16 GND
VDDQ1.5V 17 BE3   VDDQ1.5V 17 AD23
AD20 18 AD22   AD19 18 AD21
AD18 19 GND   AD17 19 GND
VDDQ1.5V 20 AD16   VDDQ1.5V 20 C/BE2#
定位卡 21 FRAME#   定位卡 21 IRDY#
定位卡 22 定位卡   定位卡 22 定位卡
TRDY# 23 定位卡   DEVSEL# 23 定位卡
PME# 24 STOP#   PERR# 24 VDDQ1.5V
PAR 25 GND   SERR# 25 GND
VDDQ1.5V 26 AD15   VDDQ1.5V 26 C/BE1#
AD11 27 AD13   AD12 27 AD14
AD9 28 GND   AD10 28 GND
VDDQ1.5V 29 BEO   VDDQ1.5V 29 AD8
AD6 30 AD--STB0#   AD7 30 AD--STB0
AD4 31 GND   AD5 31 GND
VDDQ1.5V 32 AD2   VDDQ1.5V 32 AD3
AGPvrefgc 33 AD0   AGPvrefgc 33 AD1

网上在线报名

*
*

联系方式

培训咨询①点击这里给我发消息

培训咨询②点击这里给我发消息

技术交流群迅维网官方群7