SLOT1插槽引脚

来源:未知    发表时间:2013-12-02    浏览次数:

 

  B2 B1   A2 A1  
1 FLUSH# EMI 1 GND VCC 1
2 INIT# SM1# 2 IERR# VCC 2
3 STPCLK# VCC1.5V 3 GND A20M# 3
4 SLP# TCK 4 IGNNE# FERR# 4
5 TMS VCC 5 GND ATD# 5
6 保留 TRST# 6 PG TD0 6
7 THERMDP VCC 7 GND TESTHI 7
8   THERMDN 8 保留   8
9 PICCLK VCC 9 GND   9
10 保留 BP#2 10 PREQ# PICD0 10
11 PICD1 100 / 66# 11 GND BP#3 11
12 RDM#1 PRDY# 12 BINIT# BPM#0 12
13 DEP#2 VCC 13 GND DEP#0 13
14 DEP#7 DEP#4 14 DEP#3 DEP#1 14
15 D62 VCC 15 GND DEP#5 15
16 D63 D58 16 D61 DEP#6 16
17 D56 VCC 17 GND D55 17
18 D54 D50 18 D53 D60 18
19 D59 VCC 19 GND D57 19
20 D52 D48 20 D49 D46 20
21 D41 EMI 21 GND D51 21
22 D44 D47 22 D45 D42 22
23 D36 VCC 23 GND D39 23
24 D34 D40 24 D43 保留 24
25 D38 VCC 25 GND D37 25
26 D28 D32 26 D35 D33 26
27 D29 VCC 27 GND D31 27
28 D25 D26 28 D27 D30 28
29 D22 VCC 29 GND D24 29
30 D18 D19 30 D21 D23 30
31 D20 EMI 31 GND D16 31
32 D15 D17 32 D11 D13 32
33 D12 VCC 33 GND D10 33
34 D6 D7 34 D9 D14 34
35 D4 VCC 35 GND D8 35
36 D0 D2 36 D3 D5 36
37   VCC 37   D1 37
             
1 RESET# BR1# 1 GND CLK 1
2 保留 VCC 2 BR0# BEPQ# 2
3 A35 A32 3 GND A33 3
4 A29 EMI 4 A34 A30 4
5 A26 A24 5 GND A31 5
6 A28 VCC 6 A27 A22 6
7 A20 A21 7 GND A23 7
8 A25 VCC 8 保留 A19 8
9 A15 A17 9 GND A18 9
10 A11 VCC 10 A16 A13 10
11 A12 A18 11 GND A14 11
12 A7 VCC 12 A10 A5 12
13 A3 A6 13 GND A9 13
14 EMI SLOTOCC# 14 A4 BNR# 14
15 REQ#0 REQ#1 15 GND BPR1# 15
16 REQ#4 VCC 16 TRDY#   16
17 LOCK# DRDY# 17 GND REQ#2 17
18 RS#0 VCC 18 REQ#3 HITM# 18
19 HIT# RS#2 19 GND BDSY# 19
20 保留 VCC 20 RS#1 保留 20
21 RP# RSP# 21 GND ADS# 21
22 AP#1 VCC 22 保留 AP#0 22
23 AERR# VID3 23 GND VID2 23
24 VID0 VCC3V 24 VID1 VID4 24

 

网上在线报名

*
*

联系方式

培训咨询①点击这里给我发消息

培训咨询②点击这里给我发消息

技术交流群迅维网官方群7